Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek
A tér felőli oldal

A Kollégium felőli oldal a Rákóczi-címerrel

Felülről

A tér felőli oldal

A lépcső felőli oldal az igékkel

A Rákóczi-címer
(Fotó: Horváth László)

A harang magyar nyelvű felirata

Pozdech József egyik legnagyobb megmaradt öntöttvas járma
A keleti torony harangja
(Fotó: Horváth László)

Debrecen címere

A magyar címerDebrecen címer a régi, 1791-ban öntött haranghoz

Az elrekvirált Eberhard-harang járma

Az elrekvirált Hilzer-harang járma A timpanonban lévő toronyóra hátulról
(Fotó: Horváth László)

A Péchy Mihály féle kerektemplom makettje

A régi mechanikus toronyóra szerkezet a padláson kiállítva

A toronyóra a sisak belsejéből
(Fotó: Horváth László)

DebrecenReformátus NagytemplomAdatfelvétel, fotók, videók: Bajkó Ferenc

2 harangja van:Nyugati torony
Öreg Rákóczi-harang
3800 kg-os, 195,6 cm alsó átmérőjű, As0 alaphangú, Hilzer Ignác öntötte Bécsújhelyen és felszerelte Pozdech József Budapesten 1873-ban.

Magyarország legnagyobb református harangja, ez a 7. legnagyobb harang Magyarországon.

Az eredeti harangot I. Rákóczi György erdélyi fejedelem öntette az ellenségtől zsákmányolt ágyúból 1636-ban Régner János németprónai mesterrel Gyulafehérvárott. Az 1802-es tűzvészben nem olvadt meg, hanem a faállvány égése következtében a földre zuhant, a lakosok vízzel próbálták locsolni, így a hirtelen hőtágulás következtében megrepedt. Újjáöntéséig sok idő telt el.

1863-ben Hilzer Ignác kivágta a megrepedt részt (ebből készült el a kollégium ma is meglévő csengettyűje), de ismét megrepedt, erről az 1873. 03. 29-i Fővárosi Lapok tudósít, majd ugyanezen lap 1873. 04. 17-i száma tudósít arról, hogy "Pozdech József újraönti" 65 mázsás méretben. Az 1873.04.20-i Kecskemét c. folyóirat arról ír, hogy az eredeti harang 60, az új pedig 65 mázsás lesz, és dicsérettel emlegeti a Hilzer által öntött hajdúhadházi harangok szép összhangzatát.
A Fővárosi Lapok 1873. 09. 11-i száma a következőket írja: "Debrecenben vasárnap tettek próbát az ujjáöntött Rákóczi-haranggal, és sokan úgy találták, hogy hangja nem hangzik össze a többi harangéval; remélik azonban, hogy a toronyból egészen másképen fog hangzani."

Politikai Ujdonságok 1874. 02. 25-i száma:
"A debreczeni főtemplom Rákóczi-harangja megrepedvén, újra öntötte Pozdech harangöntő. Azóta sehogy sem tetszik hangja a debreczeniek- nek, mert nagyon kivál a többi harang közül. A ref. egyháztanács legutóbbi ülésében tehát abban állapodott meg, hogy mivel Pozdech vállalkozó nem felelt meg kötelezettségének, a „Rákóczi- harang“ hangján ugyan ne tegyen változtatást, hanem a többi harangot hozza vele összhangba."

A Vasárnapi Újság 1874. évi 1. száma a következőket írja:
"A debreczeni Rákóczi-harang és a német császár ágyúi. Vilmos, német császár, a világhirü kölni kath. székesegyház tornya számára a legújabb időkben egy harangot öntetett ajándokul. E harang, mely „Kaiserglocke" nevet visel, harmincz lábnyi magas és hatszáz mázsa sulvu. Ugy mondják, hogy eddigelé ez a világ legnagyobb harangja. „Micsoda ehhezképest a 60—70 mázsás Rákóczi Debreczenben, — jegyzi meg Révész „Prot. Figvelmező"-je — a melyről olvastuk valahol, hogy I. Rákóczi György azon ágyukból öntette azt és társait, a kolozsvárit s kassait, a melyeket a dicső Bethlen Gábor a németektől vett el. Jutott eszünkbe, hogy miután a porosz királyi, most már egyszersmind német császári ház, nagyon jól tudja őseinek Bethlen Gáborral való rokonságát Brandenburgi Katalinnál fogva: ha most a Bethlen Gábor győzelmeit hirdető öreg Rákóczi-harang megnagyobbítása és újraöntése végett kértek volna az illetők néhány ágyút az öreg német császártól, — bizonyosan szivesen adott volna. Ámde egy mult évi magyar kormányparancs megtiltja a magvaroszági protestánsoknak, hogy egyházi és iskolai czélokra, segélyért külföldi fejedelmekhez forduljanak." Megbocsásson a „Prot. Figyelmező," de mi is abban a véleményben vagyunk, hogy a Rákóczi-haranghoz már mégsem illenék semmi épen a német császár azon ágyúiból, melyek a franczia kétségbeesett harczokból kerültek hozzá."

Az újjáöntés idején Rákóczi címerét is kivágták belőle (ez 167 kg) kiállítási tárgyként elhelyezték a Kollégiumban. A harang újjáöntésére 1873-ban került sor, ezt Hiltzer Ignácz bécsújhelyi öntő és Pozdech József pesti lakatos végezte (a korabeli híradásokban szinte mindenhol csak Pozdech neve szerepel, mint harangöntő, valójában ő az üzletkötő és a felszerelést végző lakatos mester volt).

A harang tömegére vonatkozóan több, egymásnak ellentmondó adat is közkézen forog. A leggyakoribb az 56 mázsa, ez bécs mázsában számolva 3136 kg, ami a harang alaphangjához, alsó átmérőjéhez számítva kicsinek tűnik. Ha 56 metrikus mázsa, vagyis 5600 kg, az irreális nagynak tűnik. Krúdy Gyula írja elbeszélésben, hogy 100 mázsás a Rákóczi-harang, lehet, ennek a metrikus mázsára való átszámolásából származik az 56 mázsa, vagyis 5600 kg.
Az 1982-es harang-adatgyűjtés idején 5000 kg-osnak jelölte az egyházközség a harangot, ám ez is túlzó adatnak tűnik.
A fenti, 1873-74-ből származó cikkek egybevágnak abban, hogy a korábbi Rákóczi 60 mázsás (3360 kg) volt, amit nemcsak újjáöntettek, de megnagyobbíttattak is 65 mázsás (3640 kg) méretben. Az öntés utáni híradások arról adnak tudósítást, hogy a harang nehezebb lett a rendelt 65 bécsi mázsánál.
Ez már közelít ahhoz az adathoz, amit Jörg Wernisch Glockenkunde von Österreich c. könyve közöl Hilzer debreceni harangjáról: 3800 kg. Így ez tűnik a legreálisabb adatnak.

Egyik oldalán kép: Rákóczi címere

Alatt a fejedelem jelmondata:
"NON EST CURENTIS
NEQUE VOLENTIS
SED MISERENTIS
DEI"

(Nem azé, aki fut, sem nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené)

A címer körüli felirat:
GEORGIUS RÁKÓCZI D G PRINC TRANS PART REC HUNG DNS ET SIGUL COM


A vele átellenes oldalon,a Kossuth tér felől a keletkezési felirat:
"EZEN HARANG
1802-BEN
A NAGY TŰZVÉSZKOR
LEZUHANVÁN MEGREPEDT.
1863-BAN
A REPEDT RÉSZEK KIVÁGATTATTAK
KÉSŐBB ÚJ REPEDÉST KAPOTT.
A RÉGI ALAKBAN
ÉS FELIRATOKKAL ÚJRAÖNTETETT
1873-BAN.

ÚJRA ÖNTÖTTE
HILZER IGNACZ BÉCSÚJHELYEN
FÖLSZERELTE POZDECH JÓZSEF
BUDAPESTEN"


A lépcsőfeljáró felöli oldalon igéket olvashatunk latinul:
LUCAE 11.
BEATI, QUI AUDIUNT VERBUM DEI,
ET CUSTODIUNT ILLUD

("Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét" Luk11,28)

ROM. 10.
FIDES EX AUDITT,
AUDITUS AUTE PER VERBUM DEI.

("A hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által" Rm10,17)

PSALM: 122
LAETATUS SUM CUM DICERETUR MIHI:
EN DOMINUM DOMINI IBIMUS

("Örülök, ha ezt mondják nekem: az Úr házába megyünk" Zsolt122,1)

HABAC. 2.

ROM. 1.
IUSTUS EX FIDE SUA VIVET

("Az igaz ember pedig hitből él" Róm.1,17)


A keleti oldalon Régner János harangverse:
CAMPANA DE SUIS USIBUS:
PENSILE PISTILLUM PLECTRUM MIHI, MOX EGO PULSA,
AERA COMPLEBO, INQUE AURES RESONABO PATENTES,
NOCTES ATQUE DIES PROPERANTES METIOR HORAS,
COGO HOMI NUM COCTUS, SIGNUM DO, FUNERA PRODO.

JOHAN REGNER TEUTOPRONEUS ME FUSIT 1636
(Magyarul: A harang az ő hasznairól: a függő harangütő az én hangszerverőm, mellyel ha megüttetem, betöltöm a léget és behatok a nyílt fülekbe, az éjjel-nappal gyorsan tűnő órákat mérlegelem, összegyűjtöm a hívek gyülekezetét, jelt adok, a halálozásokat tudtul adom. Regner János németprónai születésű mester öntött engemet 1636-ban.)


A harang vállán körbefutó felirat:
"HODIE SI VOCEM AUDIVERITIS, NE OBDURETISCOR VESTRUM. P. S. 95."

(Ha ma szavát hallandjátok, meg ne keményítsétek szíveteket. 95. zsoltár)


Alsó pártázatán:
HAEC CAMPANA FUSA EST IN USUM ECCLE.IAE DEBRECINENSIS EX LIBERALITATE ILLUSTRISSIMI GEORGII RÁKÓCZI, PRINCIPIS TRANSILYVANIAE, PARTIUM REG. IIUNG. PART., ET SICUL. COM. ALBAE JULIAE ANNO 1636.


(Magyarul: E harang a Debreczeni egyház használatára méltóságos Rákóczi György, Erdélyország fejedelme, Magyarország részeinek ura, a székelyek grófja kegyességéből öntetett Gyulafejérvárott 1636-ban)

A Rákóczi-harang toronyba való felhúzása 1873. szeptember 11-én történt. Azért ekkor, mert Kossuth Lajos 1848. szeptember 11-én „nevezte Kossuth először a képviselőházban »felülről jövő revolutionak« a bécsi reactionarius minÍ8teriumnak Magyarország irányában törvénytelen eljárását; ugyanaz napon jelenté ki a ház Kossuth indítványára az öt forintos magyar bankjegyek forgalomba tétele iránti helyeslését és ezüst pénz gyanánt elfogadtatását; kimondta továbbá a magyar hadseregnek toborzás utján előállítását s honvédzászlóaljakba beosztását, úgy azt is, hogy a sorka tonasághól a honvédzászlóaljakba belépés mind a tisztségnek, mind a közlegénységnek megengedtetik. Sept. 11. 1848 tőrt be a Dráván keresetül Magyarországba több ponton Jellasich.” (A Hon 1783.09.). A felhúzás idején Pozdech József kis csengettyűket osztogatott a gyerekeknek. Először másnap, szeptember 12-én déli 12 órakor szólalt meg.

A harang Debrecenbe érkezése előtt megszólalt Bécsben is, Debrecenbe érve azonban csalódást keltett, annak hangja nem tetszett a lakosoknak, a toronyba való felhúzást követően már jobb benyomást keltett a civis város kálvinistáiban, de még mindig több folyóirat a többi haranggal való disszonanciáról ír, megoldásként arra kérték Pozdechet, hogy a többi harangot hozza összhangba a Rákóczival, valószínűleg ennek nyomán került újjáöntésre 1874-ben a templom legkisebb, ma már meg nem lévő, 511 kg-os harangja. Hogy a disszonancia vélt, vagy valós volt-e, nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy a megmaradt 2 Hilzer-Pozdech-harang szép összhangban szól ma is.
Keleti torony


Kisharang
1736 kg-os (31 bécsi mázsa), 146 cm alsó átmérőjű, des1 alaphangú, Hilzer Ignác öntötte Bécsújhelyen, felszerelte Pozdech József Pesten. Neve megtévesztő, a templom 4 harangja közül ez volt a 3. legnagyobb, Debrecen jelenlegi harangjai közül pedig a 4. legnagyobb. A korábbi harangot Eberhard Henrik öntötte 24 mázsa 30 font (1360 kg) tömegben, ez megrepedt. Hilzer 31 bécsi mázsa tömegben megnagyobbítva újjáöntötte. Felszerelésével együtt 46 mázsa.

Egyik oldalán Debrecen címere látható, kétoldalt egy-egy angyallal.

Alatta a felirat:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÖNTETTE
A DEBRECZENI REF. EGYHÁZ
MDCCCLXV".

Másik oldalán magyar címer.

Alatta:
ÖNTÖTTÜK
ÉS ÚJ MODOR SZERINT FELSZERELTÜK
HILZER IGNÁCZ
ÉS POZDECH JÓZSEF. PESTEN.
1865.


Öntöttvasból készült, a haranggal egyidős jármán ott van a tábla ma is:
PATENT
POSZDECH (sic!) J. PESTEN

Hilzer osztrák harangöntő volt, akinek a magyarországi piacát Pozdech József lakatos segítette elő, mint üzletkötő, illetve a harangok jármát Pozdech készítette el. Az új modor pedig a 19. században a füles koronát felváltó tárcsás felfüggesztésre utal, melynek a lényege, hogy egy tárcsa segítségével a már felfüggesztett harang elforgatható, így az ütő nem csak egy helyen koptatja a harangpalástot.

Korábbi harangjai

Egy katolikus feljegyzés szerint a Nagytemplomnak az I. világháború beköszöntekor 5 harangja volt. Zoltai Lajos "Hadbavonult harangjaink" c. cikke (Debreceni Képes Kalendárium) részletesen leírja az elrekvirált harangok adatait, ez alapján 2 harangot rekviráltak. Tehát a megmaradt 2 nagy haranggal együtt összesen 4 volt, a harangszéken szintén 2 rekvirált harang helye található meg, és a keleti toronyban is két régi járom várja – immáron több mint 100 éve - hogy harang kerüljön rá, továbbá adat sincs a Nagytemplom 5. harangjáról így az az adat a valószínűbb, hogy 4 harangja volt.A Nagytemplom I. világháborúban elrekvirált harangjai:
1.
Tömeg: 1620 font = 907 kg (Zoltai 918 kg-osnak jelöli)
Öntő, hely, év: Eberhard Henrik, Pest, 1822.
Felirata: „A szent Háromság egy úr Isten nagy nevének tiszteletére”. — „Az Istent féljed, felebarátodat szeresd”
Adományozta: Albisi Nagy Sámuel polgár és felesége, Ványai Sára2.
Tömeg: 914 font = 511 kg
Öntő, hely, év: Hilzer ignác, Bécsújhely, 1874.
Adományozta: Vecsey Imre és Bruckner Karolina
1874-ben történt újjáöntésére vélhetően azért került sor, mert a korábbi kisharang hangja nem illeszkedett a Rákóczi-harang hangjához.

Az 1822-es öntésű Eberhard-harang fajárma és az 1874-es keltezésű Hilzer-harang öntöttvas járma a toronyban máig megtekinthető.
Előbbi jármot azonban vélhetőleg nem Eberhard, hanem Nuspickher készíthette az András-templom fehér színű, ún. cserepes tornyába.

Ugyanis a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Nagykollégiumi Könyvtár őriz egy keményfa táblára készített Debrecen-címert, aminek a hátoldalára ez van írva:
"N.B.EZ a CZIMER KÉSZÜLT PESTEN. A Cserepes Toronybeli Ujj Harangra. Melly fel vonatott XX-dik Sept. Ao.D.ni. 1791. Ez a harang,Tizenhat Mázsa Kilenczven öt Font. Idest: 16. Mázsa 95 font. A koronája nyom Négy Mázsát. Az Ütője nyom 78 fontot. Signat Debrecini. Anno Domini 1791.Die.26. Septembris. Per. Mich. Hatvani Senat.et.Ecclae. Curator. Nagykönyvtárból. "

1791-ben a legtöbb harang a Nuspickher-öntödében született, másrészt e járom kísértetiesen hasonlít a Kistemplomban lévő fajáromhoz, amelyen szintén Nuspickher-harang függött.

Vélhetően e 1791-ben készült, 949 kg-os öntvény újjáöntésével készült az Eberhard-féle harang 1822-ben.


Harang rekvirálás az I. világháború idején

A harangok felszerelése
A 4 (vagy 5) harang közül megmaradt a két legnagyobb, amelyek mindmáig eredeti, öntöttvas Pozdech-típusú járommal, homokcsapágyakkal és eredeti nyelvekkel vannak ellátva. Lekötött nyelvvel, húzómágnes által szólalnak meg. Hála Istennek a nagytemplomi harangokat elkerülte az idomacél járomra való átszerelés harangvillamosítók pénzéhség által vezérelt láza, így mindkét harang a Pozdech-féle eredeti állapotban tekinthető meg mind a mai napig. Sajnos a kisharangra a villamosítás miatt meglehetősen esztétikátlan ellensúlyt szereltek fel.
Mindkét harang kongatóval van ellátva, amelyek a negyedeket és az egész órákat ütik, ezeket a 2020-as évben működésbe hozták.

A Rákóczi-harang álló harangszéken, a kisebbik harang vasúti sínekből ácsolt, fekvő harangszéken függ.
Harangozási rend (2020 július)

Hétköznap:
11.59-12.02 Mindkét harang
18.00-18.03 Kisharang

Vasárnap:
7.57-8.00 Mindkét harang
9.57-10.00 Mindkét harang
11.59-12.02 Mindkét harang
17.57-18.00 Kisharang

A Rákóczi-harang érdekessége, hogy elhunyt debreceni reformátusok halálának évfordulójára szokott szólni egymagában, amely kérhető a lelkészi hivatalban. A hazai emlékezéskultúra érdekes szelete ez. A mélabús, komor hangzása miatt ez elterjedt és méltó emlékezési szokássá vált Debrecenben.
A toronyba való feljutás engedélyezéséért köszönet Lucski Zsófia kommunikációs- és turisztikai referensnek. A torony kinyitásáért köszönet Tóth Zoltán gondnok úrnak. A Rákóczi-harang alsó átmérőjének lemérésében nyújtott segítségért köszönet a templom munkatársainak.Magyar címer díszítmény

A régi, mechanikus toronyóra


A Nagytemplom a Kistemplom tornyából a Virágkarnevál idején
Református Kistemplom (Csonkatemplom)

Adatfelvétel és harangfotók: Horváth László

1 harangja van:

358 kg-os, 86 cm alsó átmérőjű, b1 alaphangú, 1911-ben Egry Ferenc öntötte Kisgejőcön. A harangon a magyar kiscímer látható.

Felirata a vállon két núta között:
ÖNTÖTTE EGRY FERENCZ KISGEJÖCZÖN 1911.


Felirata a paláston:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE KÉSZÍTTETTE A DEBRECENI REF. EGYHÁZ 1911.


Öntöttvas Pozdech-jármon függ. Korábban excenteres motor hajtotta, majd húzómágnes lekötött nyelvvel, jelenleg kézzel, nyelvkötés nélkül szólaltatják meg.
E harang elődjét Nuspickher Jakab öntötte Pesten, 1911-ben megrepedt.

Az I. világháború előtt két harangja volt a Kistemplomnak, a 30 bécsi mázsa tömegű (1404 kg) nagyharangot, amely 1729-ben (más források szerint 1721-ben, vagy 1726-ban) készült Pesten Nuspickher Jakab műhelyében, elrekvirálták. A harang felirata volt*: "A szent és oszthatatlan Háromság, Atya-, Fiú- és Szentlélek egy igaz és örök Isten tiszteletére van ez a harang. Bécsben, 1726. A torony és a város egy részének 1727-beli égése után szabad és királyi Debrecen város helyét hitvallású polgárainak kegyesen adakozott költségén újonnan öntetett és gondviselés alá vétetett Debrecenben az MDCCXXIX esztendő Augusztus havában — Tekintetes Váradi Baranyi Mihály főbíróságában." A harangon Debrecen címere volt látható.

A harangtorony értéke, hogy az eredeti barokk harangszék ma is megvan, rajta a nagyharang ősi fa jármával.

*Forrás: www.kistemplom.hu
Az elrekvirált harang járma:


Toronyóra:


Látképek a Kistemplom toronyából a Virágkarnevál idején:NagyharangA Csáky-harang


A II. János Pál pápa harang


Szent Anna római katolikus székesegyházAdatfelvétel és harangfotók: Hunyadi Gábor

3 harangja van:Szalézi Szent Ferenc harang: 753,2 kg-os (1345 font), Szalézi Szent Ferenc tiszteletére szentelték 1831-ben, öntötte: Eberhard Henrik Pesten. Alsó átmérő: 110 cm, hangja: fisz1.

Felirata:
"FUSA PESTINI DIE 16 MENSE JULI ANNO 1831. ÖNTÖTTE ÉBERHARD HENRIK PESTEN 1831."

Másik oldalon:
"IN HONOREM S. FRANCISCI SALESII." (Szalézi Szent Ferenc kép)
"FUDIT HENRICUS EBERHARD PESTINI MDCCCXXXI."
"NYOMOK 1345 FONTOT, FONDERO 1345 LIBRAS."

Csáky-harang:
325 kg-os, 86 cm alsó átmérőjű, a1 hangú.

Felirata:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS A TEMPLOMÉPÍTŐ GRÓF CSÁKY IMRE BÍBOROS TISZTELETÉRE OROSZ LŐRINC PRÉPOST-PLÉBÁNOS KEZDEMÉNYEZÉSÉRE KÉSZÍTTETTE A DEBRECENI SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG BOSÁK NÁNDOR PÜSPÖKSÉGE IDEJÉBEN, 2011. VII. 26."

Másik oldalon: Gróf Csáky Imre bíboros címere
"ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN."

Boldog II. János Pál harang:
162 kg-os, átmérője: 68 cm, alaphangja: cisz2.

Felirata:
"BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA TISZTELETÉRE ADOMÁNYOZTA: 2011-BEN BOSÁK NÁNDOR PÜSPÖK."

Másik oldalon: II. János Pál pápa képe, és alatta a felirat: DEBRECEN
"ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN."

Mindhárom harang a jobb oldali toronyban található. A másik torony üres, itt volt valamikor a templom legnagyobb harangja.
Régi harangjai
1811-ben tűzvész olvasztotta meg a harangokat, helyettük 1814-ben Horner Henrik nagyváradi harangöntőnél újak készültek:
- Szent Anna harang: 818 font (458 kg)
- Szent József harang: 552 font (309 kg)
- Szent Péter harang: 261 font (146 kg)
- Nepomuki Szent János harang: 130 font (73 kg)
- Lélekharang: 53 font (30 kg) – Hohenzollen dzsidáskapitány adománya

1831-ben a felépülő, új tornyok számára új harangok is készültek a fenti négy nagyobb harang átöntésével Eberhard Henrik Pest mesternél:
- Nepomuki Szent János nagyharang: 4375 font (2450 kg), Tagen János nagyprépost öntette 7754 forint 42 krajcárért,
- Szent Anna harang: 2178 font (1220 kg),
- Szalézi Szent Ferenc harang: 1345 font (753,2 kg - a mostani nagyharang),
- Kalazanci Szent József harang: 715 font (400 kg).
A kis Horner-féle lélekharang megmaradt.

1887-ben a harangokat Thury János és Ferenc, mint Pozdech utódai, Pozdech-típusú öntöttvas járomra szerelték át.
1912-ben Szlezák Lászlónál új harangszék készült a számukra, de nem sokáig használták már ezen őket.
Gróf Széchenyi Miklós püspök el akarta kerülni a nagyharang rekvirálását, próbálta felkutatni a használaton kívüli harangokat az egyházmegye területén, de mindhiába. A debreceni templomok közül innen vitték el a legtöbb harangot, szám szerint 4-et, csak a Szalézi Szent Ferenc harang maradt meg, ez volt a tornyok egyedüli lakója egészen 2011-ig.


Nagyharang

Nagyharang

Középharang

Középharang

Középharang


A két harang:


Az eredeti harangszék:


Homokcsapágyak:
Verestemplom (Kossuth utcai református templom)Adatgyűjtés: Horváth László és Bajkó Ferenc
Fotók: Horváth László

2 harangja van:Nagyharang
1380 kg-os, 138,5 cm alsó átmérőjű, desz1 alaphangú, Thury János és Ferenc öntötte Budapesten 1887-ben, a templom építésével egyidős öntvény.

Kövesdi János debreceni polgár és neje, Bekecs Sára adománya a 3 kisebb haranggal együtt. Budapesten.

A harangon Magyarország címere látható.

Felirata a vállon:
ÖNTETTE ÉS FELSZERELTE THURY JÁNOS ÉS FIA FERENCZ BUDAPESTEN 1887.

Felirata a paláston:
A DEBRECENI REF. EGYHÁZ RÉSZÉRE
POLGÁR KÖVESDY JÁNOS ÉS NEJE SZÜL. BEKECS SÁRA KEGYES ADOMÁNYÁBÓL KÉSZÜLT 1887-IK ÉVBEN.
Középharang
561 kg tömegű, 104,3 cm alsó átmérőjű, ges1 alaphangú, Szlezák László öntötte 1937-ben Budapesten a templom 50 éves jubileuma alkalmából a világháborúban elvesztett harang helyett. Az újraöntést a torony alatti bejáratban elhelyezett emléktábla hirdeti. Ugyanekkor készült a 330 kg-os kisharang is, amely a II. világháborúban rekviráltak el.

Felirata:
ISTENNEK DICSŐSÉGÉRE.
AZ 1914-18. ÉVI VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT HŐSÖK EMLÉKÉRE.
NÉHAI KÖVESDY JÁNOS ÁLTAL 1887. ÉVBEN ADOMÁNYOZOTT,
S HADI CÉLOKRA ELVITT HÁROM HARANG HELYÉBE ÖNTETTE,
A KOSSUTH-UTCAI EGYHÁZRÉSZ, A TEMPLOM FÉLÉVSZÁZADOS FENNÁLLÁSA, MEGÚJÍTÁSA
ÉS MŰVÉSZI FESTÉSE ALKALMÁBÓL, AZ ÖZV. KONCZ AURÉLNÉ VEZETÉSÉVEL MŰKÖDŐ NŐI BIZOTTSÁG
TÖBB ÉVI BUZGÓ GYŰJTÉSÉBŐL, A DEBRECENI PROTESTÁNS KATONAI EGYHÁZKÖZSÉG TÁMOGATÁSÁBÓL.
A SESZTINA LAJOS CÉG.DES, COMBES EMIL, KONTSEK KORNÉLNÉ, BŐDE GYULA ÉS NEJE,
LENGYEL FERENC ÉS CSALÁDJA, KÖSZÖRŰS LAJOS ÉS NEJE NAGYOBB ADOMÁNYÁBÓL,
A DEBRECENI ÉS KOSSUTH UTCAI HÍVEK KEGYES ADAKOZÁSÁBÓL.
MAKLÁRY KÁROLY PÜSPÖKSÉGE, BAJA MIHÁLY LELKIPÁSZTORKODÁSA,
DR. VÁSÁRY ISTVÁN FŐGONDNOKSÁGA IDEJÉBEN, AZ (sic!)URNAK 1937 IK ESZTENDEJÉBEN (sic!)PÜNKÖST SZENT ÜNNEPÉRE.

Az átellenes oldalon:
"VIVOS VOCO MORTUOS PLANGO, FULGURA FRANGO"


"TEBENNED (sic!) BIZTUNK ELEITŐL FOGVA!" XC.ZSOLT

Régi harangjai


Kövesdy János 3 harangot ajánlott fel az új, Debrecen 4. református templomaként felépülő hajlék számára. Pozdech Józsefnek a nagytemplomi harangjai miatt ekkor jó híre volt Debrecenben, ezért 1887-ben utódainál, Thury János és Ferenc öntödéjében készültek el Kövesdy János ajándék-harangjai:
1380 kg - des1 (eredetileg d1-nek rendelve),
786 kg - f1,
446 kg - a1.
Miután Thury megöntötte a 3 harangot, és azok szépen szóltak együtt, a debreceniekben igen jó benyomást keltve, jelezte hogy egy negyedik harang tenné igazán széppé az együttest. Kövesdy János ahogy a hírt meghallotta, felajánlotta a 4. harang megöntését is. Így készült a
239 kg - c2
alaphangú 4. harang. Mind a négy harangon a magyar címer volt látható.

1889-ben Vértessy Lajos, Kövesdy János szomszédja felajánlotta, hogy toronyórát ajándékoz a Verestemplom számára, a helyi szóbeszéd szerint azért, mert ők haragban voltak, és tetszett Vértessynek, hogy Kövesdy harangjain az ő óráia üti az időt.

Egy bő évtizedig zengett a 4 harang együtt a toronyból. 1902-ben a Kossuth utcai egyházrész úgy döntött, hogy a leégett Ispotályi egyházrész templomának adja a legkisebb harangot, hivatkozva arra, hogy az a 3 nagyobbal disszonáns.

Az I. világháborúban a 786 és a 446 kg-os harangokat rekvirálták, de az Ispotályi templom ajándékba kapott 239 kg-os harangja is leszerelésre került.

1937-ben került sor a Verestemplom 2 hiányzó harangjának pótlására, de a legkisebb, 4. harang újjáöntésére az igény többet nem merült fel. A Pozdech-Thury öntöde jogutódjánál, Szlezák Lászlónál készült az új 561 kg (más források szerint 566 kg) és 330 kg-os harang.

A II. világháború idején ismét rekvirálni akarták a két kisebb harangot, de mivel azokat pár évvel korábban pótolták, a Kossuth utcaiak egyességet kötöttek az ispotályiakkal, hogy az Ispotályi templom harangját ajánlják fel helyette azzal a megkötéssel, hogy az ispotályi harang pótlása a háború után a Kossuth utcaiak feladata lesz. Erre azonban sajnos nem került sor. 1944-ben súlyosan megsérült az akkori Debrecen legrégebbi református temploma.A harangok felszerelése

Mindkét harang megtört vonalú, öntöttvas Pozdech - jármokon, homokcsapágyakra támaszkodva fekszik fel, a korabeli vasúti sínekből - igényesen- kialakított, eredeti harangállványra, amely szintén Thury János és fia cég készítette 1887-ben. A harangok korábbi villanymotoros-láncos meghajtásait, szolenoidos húzómágnesekre cserélték, lekötött nyelvekkel.
A harangok felszerelése (jármok, nyelvek, harangszék) elkerülte az értékpusztító, a modernizáció jeligéjével a harangvillamosítók anyagi érdekeltsége által végrehajtott cserét és modernizálást, így a Kossuth utcai református harangok ma is az eredeti Thury-féle felszereléssel működnek.
Harangozási rend

A harangok egy héten csak egyszer szólnak, azonban ez a leghosszabb harangozás Debrecenben.

Vasárnap
9.48-10.00 Mindkét harang (lépegető istentiszteletre)

A középharang:A toronyóra számlapjai,a toronysisak és az elrekvirált kisharang öntöttvas járma


Adományozó nevét rögzítő tábla a harangszéken


Árpád téri református templom

Adatfelvétel és fotók: Horváth László

1 harangja van:

Nagyharang:
2152 kg tömegű, alsó átmérője: 159,5 cm, alaphangja: H0. Egry Ferenc öntötte Kisgejőcön 1912-ben. Ez az öntőmester legmélyebb hangú öntvénye és a legmélyebb Egry-harang országhatáron belül (a losonci 2222 kg, a korompai ~2250-2300 kg).

A harang felirata:
ÖNTETETT ISTEN DICSŐSÉGÉRE 1912.
KÖLTSÉGÉHEZ HOZZÁJÁRULTAK:
ÖZV. BÁLINT SÁMUELNÉ 2000 KORONÁVAL.
KŐRÖSI JÁNOS ÉS NEJE: 1000 KORONÁVAL.
SZAKÁCSI ANDRÁS: 400 KORONÁVAL.
ÖNTÖTTE EGRY FERENCZ KISGEJŐCZÖN.

A harangpalást átellenes oldalán egy dombormű látható, amely egy szőlőfürtökkel és búzakalászokkal körbevett kelyhet ábrázol.

Egyéb felirat nincs a harangon.

A harang válla fölötti rész többszörösen lépcsőzött. A vállon körbefutó indamotívumok közt puttó arcok, melyek alatt angyalszárnyak. Ez alatt, lefelé forduló ívekből álló lépcsős párkányról lógó frízek. A köpeny alján, a szöveg alatt körbefutó indamotívum, alatta többlépcsős átmenet a harang pártájához, amelyen szintén körbefutó indamotívum látható.

A tárcsakoronás harang Pozdech-féle öntöttvas-jármon függ, idomacélokból csavarkötéssel összekötött harangállványon.

A harangállványon egy utólagosan felrögzített bronztábla, még egy adományozó nevét örökíti meg. Valószínű lemaradt a harangról, vagy utólagosan adakozott a harangöntésre. Felirata a következő.
E
HARANG
KÖLTSÉGÉHEZ
800
KORONÁVAL
HOZZÁJÁRULT
B.E.
ALFÖLDI
ANDRÁSNÉ
PETŐ JULIANNA IS.

A harang megjelenésében (díszítések, Pozdech járom), teljesen úgy néz ki, mint egy Thury-féle harang. Thury Ferenc 1908-ban bekövetkezett halála után, Egry Ferenc megvásárolta Thuryék budapesti harangöntödéjét, átvéve és folytatva a Thury féle hagyományokat. Így az Ung megyei Kisgejőc mellett, immár Budapesten is működött harangöntödéje. Ez az állapot 1920-as trianoni országcsonkításig állott fenn, amikor is Kisgejőc a frissen megalakuló Csehszlovák állam része lett. Ezek után Egry, Kisgejőcön folytatta tovább a tevékenységét a budapesti harangöntödét pedig eladta.

Elpusztult harangjai
A toronyban, további két harang függött a harangszékben. Egy 634 kg-os gesz/1 (fisz/1) hangú kisharang és egy 1173 kg-os esz/1 (disz/1) hangú középharang. Mindkettőt szintén Egry Ferenc öntötte Kisgejőcön, 1912-ben. Ez a két harang, az I. világháborús rekvirálás áldozatai lettek. Pótlásuk, azóta sem történt meg. Az elrekvirált harangok Pozdech-féle jármai, húzókarjai, a középharang nyelve, viszont még megvannak. A régi középharang járma a helyén egy -a harangszékből kibontott idomacél gerendával megtámasztva, a néhai kisharang járma és a középharang nyelve pedig a padozatra lerakva várják, hogy ismét harang tartozzon hozzájuk.

A "járat"
A torony 1. és 2. emeletén, az orgona mögötti térben két lefedett nyílás látható. A nagyméretű főbejáraton a toronyaljba bevitt harangokat, ezeken a nyílásokon keresztül húzták fel a toronyba, ugyanis a harangház toronyablakainak keskenysége, nem tette lehetővé a harangok azon történő behelyezését. A templom tervezője -Tóásó Pál, ezekkel a nyílásokkal oldotta meg a harangok beemeléséhez szükséges helyet. Az 1. emeleten látható kör alakú nyílás, két félkör alakú betonlappal van lefedve. A 2. emeleten lévő négyszögletes nyílás téglából rakott poroszsüveg-boltozattal van lezárva.

Járom és villamosítás
A nagyharangot eredetileg, egy 3 fázisú villamosmotor lengette, láncos meghajtással. Ezt később leszerelték és szolenoidos húzó-elekromágneses meghajtásra cserélték. Ezzel együtt sajnos a harang nyelvét is lekötötték. Az elektromágneses meghajtásra történő átalakítás során, a harang eredeti homokcsapágyait eltávolították, de nem gördülőcsapágyakra helyezték a jármot -mint sok helyen-, hanem egy újabb "U" idomacélból készített -esztétikailag is kifogásolható- homokcsapágyakat szereltek fel a régi öntöttacél tömbök helyére. Továbbá a harangjárom tartólábainak hengeres gördülőrésze alá egy-egy jelentős méretű köracél-darabot hegesztettek. Mindezt tették a könnyebb erőkifejtés kedvéért, hogy a harang súlypontja feljebb-közelebb kerüljön a forgástengelyhez, így kisebb méretű elektromágnes kellett a harang mozgatásához. Szintén emiatt, a harangjárom tetejére pótsúlyokat pakoltak, hogy a harang súlypontja még feljebb kerüljön. Az ilyen műveletek a harangok eredeti felszereléseit teszik tönkre és a harangok eredeti lengésidejét növelik, így lassul azok lengése -természetellenes ütemet adva a hangzásuknak.Istenszülő Oltalma görög katolikus templom

2 harangja van:

Szent Mihály Főangyal nagyharang
1958 kg-os, 150 cm alsó átmérőjű, c1 alaphangú, Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1909-ben.

Feliratának részlete:
"ÖNTETETT NÉHAI POLGÁR GYÖRGY MIHÁLY ÉS NEJE SZÜL. NAGY JÚLIANNA ALAPÍTVÁNYÁBÓL."

Kisharang
~250 kg-os, h1 alaphangú, F. W. Rinkcer vezetésével az Eccclesia Harangművek öntötte Budapesten ismeretlen évben.
A harangokat a Rancz Kft villamosította a korábbi jármok cseréjével.
Elrekvirált harangjai
A ma is meglévő nagyharanggal egyidőben négy harang készült, melyek C-moll hangzatban szóltak, az I. világháborúban elrekvirálták őket:
1159 kg – e1 – Szent Miklós
565 kg – g1 – Keresztelő Szent János
227 kg – h1 – Szűz Mária

Sajnos szép összhangjukat nem sokáig élvezhette a város, hiszen az I. világháborúban a három kisebbet leszerelték, hadi célokra elvitték.

A II. világháborúban e templomból nem rekviráltak harangot, addig a legkisebb harang pótlása történt meg, a két középsőé nem.
Harangozási rend
Hétköznap: (Hétfőtől-Szombatig)
6.40-6.42 Kisharang (beharangozás)
12.00-12.03 Nagyharang (déli harangszó)
17.30-17.32 Kisharang (beharangozás)

Vasárnap:
6.30-6.32 Kisharang (beharangozás)
8.30-8.32 Kisharang (beharangozás)
10.00-10.03 Nagy+kisharang (beharangozás)
12.00-12.03 Nagy+kisharang (beharangozás)
17.30-17.32 Kisharang (beharangozás)Az 595 kg-os nagyharang


A nagyharang és a középharang


A nagyharang és az új kisharang


A nagyharang és az új kisharang


A 366 kg-os középharang


A középharang


A 140 kg-os kisharang


A kisharang szentelése


A kisharang a nagyharanggal


A harangok meghajtása


A közép- és a nagyharang


A közép- és a nagyharang
Mester utcai református templomAdatgyűjtés, fotók, videók: Henzsel Áron
3 harangja van
Nagyharang
595 kg-os, 104,5 cm alsó átmérőjű, Fisz1 / Gesz1 alaphangú, öntötte Szlezák László 1938-ban, Budapesten.

Felirata egyik oldalán a paláston:


„MINDEN NYELV ISTENT MAGASZTALJA
ROM. XIV. 11.
SZÜLEIM: TÓTH BÁLINT ÉS KISS ZSUZSANNA EMLÉKÉRE.
ÖNTETTE TÓTH LAJOS KÁLYHÁSMESTER MAKLÁRY KÁROLY PÜSPÖK KOLOZSVÁRI KISS LÁSZLÓ LELKÉSZ DR. SZEREMLEY BÉLA GONDNOK ÉS DR. JUHÁSZ NAGY SÁNDOR FŐJEGYZŐ SZOLGÁLATA IDEJÉBEN. 1938.”


Felirata alsó pártázatán:

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN


Felirata másik oldalán a paláston:

„VIVOS VOCO MORTUOS PLANGON.”

„ÉLŐKET HÍVOK, HOLTAKAT SIRATOK.”

Középharang
366 kg-os, 85 cm alsó átmérőjű, Aisz1 / B1 alaphangú, öntötte Szlezák László 1938-ban, Budapesten.

Felirata egyik oldalán a paláston:

„KERESSÉTEK ISTEN ORSZÁGÁT
MÁTÉ. VI. 33.
ÖNTETTÉK MIKE JÁNOS ÉS NEJE ÖRY ERZSÉBET SZÜLEIK MIKE FERENC ÉS NEJE BÁNYAY MÁRIA EMLÉKÉRE MAKLÁRY KÁROLY PÜSPÖK KOLOZSVÁRI KISS LÁSZLÓ LELKÉSZ DR. SZEREMLEY BÉKE GONDNOK SZOLGÁLATA IDEJÉBEN 1938.”


Felirata alsó pártázatán:

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN


Felirata másik oldalán a paláston:

HÍVJA E HARANG MEGTÉRÉSRE A BŰNÖSÖKET. HIRDESSEN EVANGÉLIUMOT AZ EMBEREKNEK ÉS SZABADULÁST PORBA SÚJTOTT MAGYAR NEMZETÜNKNEK.

Új Kisharang
140 kg-os, C2 alaphangú, öntötte Gombos Ferenc Őrbottyánban 2018-ban, Őrbottyánban.

Felirata egyik oldalán a paláston:

A HIT CSELEKEDETEK NÉLKÜL HALOTT.
HITVALLÓ, REFORMÁTUS, CÍVIS ELEIK EMLÉKÉRE
2018-BAN ÚJRAÖNTETTÉK MIKE JÁNOS UNOKÁI,
A BALOGH TESTVÉREK: LÁSZLÓ, ERZSÉBET, ISTVÁN, KATALIN.


Felirata egyik oldalán az alsó pártázaton:

SOLI DEO GLORIA


Felirata másik oldalán a paláston:

KERESSÉTEK ISTEN ORSZÁGÁT:


Alatta a Református címer látható.

Alatta felirat:

TEBENNED BÍZTUNK ELEITŐL FOGVA.
Felirata másik oldalán az alsó pártázatán:

ÖNTÖTTE GOMBOS FERENC HARANGÖNTŐ ŐRBOTTYÁNBAN

Régi (elrekvirált) kisharang

187 kg-os, Cisz2 / Desz2 alaphangú, öntötte Szlezák László 1938-ban, Budapesten.

Feliratának részlete egyik oldalán a paláston:
ISTEN NEVÉNEK DICSŐÍTÉSÉRE ÉS DRÁGA JÓ SZÜLEIM ID. FÜLEKI KOVÁCS MIHÁLY TÚRKEVEI NYUGALMAZOTT REFORMÁTUS TANÍTÓ EMLÉKÉRE ÖNTETTE KOVÁCS MIHÁLY ORGONISTA KÁNTOR.
A toronyban a II. világháborúban a harangszékben még egy kisebb harangnak van helye, 187 kg-os volt. Járma és nyelve megtalálható a toronyban….

A legkisebb harang pótlása először 2017-ben vetődött fel, a templom 80. évfordulója alkalmából. A költségeket a Balogh család állta, akik nagyszülei a két régebbi harangot öntették. 2018 őszére pótolták, melyet október 7-én szenteltek fel az Istentiszteleten, és ekkor is emelték a helyére.
A harangokat először Kajos István Veszprémi harangvillamosító villamosította húzómágnessel, nyelvkötés mellett lengette a harangokat, jelenleg a Rancz kft. csőmotorjai látják el ezt a feladatot, a képeken is jól láthatóan: nyelvkötés nélkül.
Harangozási rend

Szerdán:
17.00-17.03 Középharang – beharangozás Bibliaórára

Vasárnap:
9.30-9.35 Középharang – hívogatás Istentiszteletre
9.55-10.00 Nagy + Közép + Kisharang – beharangozás Istentiszteletre
17.00-17.05 Középharang – beharangozás esti Istentiszteletre


Az ispotályi templom egy festményen
(Várady József: Tiszántúl református templomai I.)

A templom a bombázás után
(a kép a Debrecen Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség tulajdona)

A Thury-féle nagyharang 1902-ből a romok között rekedve
(a kép a Debrecen Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség tulajdona)


A Szlezák László által újjáöntött középharang a templom melletti területre kivágódva
(a kép a Debrecen Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség tulajdona)


A toronyóra számlapja a romok között
(a kép a Debrecen Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség tulajdona)


Ispotályi (szegényházi) református templomA templom ma nem létezik. 1704-ben épült, 1811-ben és 1899-ben leégett. 1944. június 2-án az angol-amerikai légitámadás alkalmával súlyosan megsérült, a torony függőlegesen ketté vált.


Harangjai közül egy sem maradt fenn.

Mivel valamennyi harangját az elpusztultak közé soroljuk, ezért itt azokat időrendi sorrendben soroljuk fel.
A templomnak - a háborús időket leszámítva - általában egyszerre 3 harangja volt

1) 110 font (62 kg). Ismeretlen mester öntötte 1723-ban. Felirata: "Az Atya, Fiú és Szentlélek, Teljes Szent Háromság, egy igaz élő Isten tiszteletére Debreczen szab. kir. város külső ispotályának használatára Nemzetes Váczi János rendes szenátor áldozatkészségéből 1723 aug. 19-én." Eleinte valószínűleg haranglábon állhatott, mert a torony csak 1730-ban épült fel.

2) 180 font (101 kg). Ismeretlen mester öntötte 1802-ben. Vaji György dékán ajándéka.

3) 10 font (6 kg). Ismeretlen mester öntötte 1802 táján, felirat nélküli.


4) - 6) 1811-ben mindhárom harang megolvadt a tűzvészben, újjáöntöttek közülük 2-t, de az egyik nem sikerült jól, 1863-ban utóbbi helyett új harang készült és készült egy 10 mázsás öntvény is (560 kg), innentől kezdve ismét 3 harangja volt a templomnak. Ezen harangok bővebb adatait nem ismerjük.
1897-re életveszélyessé vált a harangozás, a templom felújítása sürgetővé vált, de 1899-ben az leégett, a harangok megsemmisültek.


Az újjáépített templom harangjai:

7) 840 kg-os, f1 alaphangú, Thury János és Ferenc öntötte 1902-ben Budapesten.
Felirata: "Szolgálj Istennek és minket is arra hívj! Öntette a debreczeni református gyülekezet 1902." A feliratot Könyves Tóth Kálmán lelkipásztor fogalmazta. E harang a templom 1944-es lebombázásáig megmaradt.

8) 474 kg-os, a1 alaphangú, Thury János és Ferenc öntötte 1902-ben Budapesten. Felirata:
"Boldog nép az, mely hallja a te zúgásodat! Öntette a debreczeni református gyülekezet 1902."
A feliratot Könyves Tóth Kálmán lelkipásztor fogalmazta. Az I. világháború idején elrekvirálták.

9) 239 kg-os, c2 alaphangú, Thury János és Ferenc öntötte 1887-ben Budapesten. A Kossuth utcai református templom (Verestemplom) számára készült eredetileg, Kövesdi János öntette, aki eredetileg csak a 3 nagyobb harangot szándékozta a Verestemplom számára megöntetni, e negyedikre a harangöntő javaslatára került sor, ám a korabeli elmondások szerint a kisharang nem csengett szépen a 3 nagyobbal, ezért a Kossuth utcaiak az ispotályi templomnak adományozták. Az I. világháború idején elrekvirálták.


Az I. világháború idején a két kisebb harangot rekvirálták el.

10) 490 kg, Szlezák László öntötte Budapesten 1936-ban. Baltazár Dezső püspök szentelte fel 1936 májusában.

11) 246 kg, Szlezák László öntötte Budapesten 1936-ban. Baltazár Dezső püspök szentelte fel 1936 májusában.

Az II. világháború idején vélhetően a 250 kg-os kisharangot rekvirálták el, eredetileg a Kossuth utcai református templom 561 kg-os középharangjára esett a rekviráló bizottság választása, ám a Kossuth utcaiak egyességet kötöttek az ispotályi egyházrésszel, hogy ahelyett az ispotályi templom hasonló harangját ajánlják fel azzal az ígérettel, hogy annak újjáöntését a Kossuth utcaiak vállalják. Erre azonban nem került sor.


Amikor a templom végnapjai elérkeztek, 840 kg-os Thury-harang és az 500 kg-os Szlezák-harang függött a toronyban. A szörnyű romokról készült fényképsorozat megörökítette a törmelékek között hányódó két harangot is. Azokon nagyobb sérülés nem látható, az sem kizárt, hogy átvészelték a bombázást, további sorsuk ismeretlen.
Forrásmunkánk:
Szűcs Ernő: Ötven éve pusztult el Debrecen külső ispotályi temploma (In: Honismeret, 1994.)
A Jenei-Oborzil-féle aluminium harang

A Gombos-féle bronzharang

Mindkét harang


Evangélikus templomAdatgyűjtés, fotó, videó: Bajkó Ferenc2 harangja vanAlumínium harang
Tömege nem ismert, 69,5 cm alsó átmérőjű, g1 / d2 hangú, Jenei Tibor és Oborzil Edit öntötte 1997-ben saját szabadalmukként (réselt aluminium harang).


Felirata:

"VIVOS VOCCO - MORTUA PLANGO - FULGURA FRANGO"A koronánál az öntők monogramja:

J T. - O E.
Bronz harang
160 kg, 68,0 cm alsó átmérőjű, des2 alaphangú, Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2014-ben a templomépítés 125. éves jubileumára.

Egyik oldalán kép: Luther-rózsa

Felirata alatta:
JÉZUS HÍV:
JÖJJETEK ÉNHOZZÁM MINDNYÁJAN


Másik oldalán kép: magyar címer

Felirata a másik oldalán:
KÉSZÍTTETTE
A HARANGSZÓÁRT ALAPÍTVÁNY
(1991-2013)
DEBRECEN


Alsó pártázatán:
ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN
Minden délben a bronz harang szól 5 percig,

A harangokat a Bim-Bam Csoport villamosította.
A toronyba való feljutásért köszönet Asztalos Richárd Nagytiszteletű Úrnak és Lancz Dániel irodai munkatársnak.

A nagyharang:


A kisharang:Csapókerti református templom


Adatgyűjtés és fotók: Horváth László és Bajkó Ferenc

2 harangja van:


Nagyharang
250 kg-os, 78,5 cm alsó átmérőjű, h1 alaphangú. Öntötte Szlezák László Budapesten 1937-ben.

A harang nyaka és a válla között, sima egylépcsős átmenet látható. A vállon körbefutó, -félgömb gyöngyfüzér-sorból álló-, párkánypár által közrefogott, kisebb méretű gyöngyfüzérsor látható, amelyben hármas piramis fejű szegecshez hasonló mintázat van kiosztva. Ez alatt az alábbi felirat olvasható:
"SZENT EKLÉZSIA SZOLGÁLATÁRA
ÉS
ISTEN DICSŐSÉGÉRE,
KÉSZÜLT:
A DEBRECEN-CSAPÓKERTI REFORMÁTUS HÍVEK
ÁLDOZATKÉSZ ADAKOZÁSÁBÓL ÉS (sic!) GYÜJTÉSÉBŐL.
AZ (sic!) URNAK 1937-IK ESZTENDEJÉBEN."


Az átellenes oldalon:
ÖNTÖTTE
SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ,
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS
MESTERE BUDAPESTEN.

A harangköpeny és a párta közti átmenetet, egy lépcsős párkány választja el egymástól. A párta élén gyöngysor fut körbe. Ez alatt, három félkör keresztmetszetű párkányból álló öv öleli körbe a pártát és ismételten, hármas piramis fejű szegecses mintázat ismétlődik. Ez alatt, ismét egy gyöngysor és egy enyhe lépcső fut körbe.

A harang tipizált Szlezák - féle "U" idomacélokból összeállított, megtört vonalú, járommal szerelt, amely gördülőcsapágyakon támaszkodik, az "I" idomacél haranggerendázatra. Kovácsoltvas nyelve siklócsapágyon fordul el a függesztő-tengelyen.Kisharang
150 kg-os, 57 cm alsó átmérőjű, e2 alaphangú. Öntője ismeretlen. Ajándékozta: A debreceni MÁV Járműjavító Műhely, 1945-ben.

A harang füles-koronával csatlakozik a járomhoz. A füleken emberi arcok vannak megformálva. A korona és a harangváll meredek kúpos átmenettel kapcsolódik ahol enyhe lépcsőzések láthatók. A harangvállon körbefutó virág-indamotívum látható. Ez alatt két erőteljes osztópárkány, amelyek közt található az alábbi - bevésett-beütött - felirat:
JÖJJETEK (sic!) ÉN HOZZÁM MINDNYÁJAN MÁTÉ EV.11:28.

Az alsó osztópárkány alatt az alábbi szöveg olvasható, amely szintén nehezen kivehető és betű- és számbeütővel készült.
A CSAPÓKERTI REFORMÁTUS EGYHÁZNAK AJÁNDÉKOZTA
A MÁV. DEBRECENI MŰHELYI MUNKÁSSAI(sic!)
DEBRECEN 1945. ÁPRILIS HÓ

A harangköpenyt és a pártát enyhe kétlépcsős párkány választja el.
A harang pártáján körbefutó ismétlődő virág-indamotívum látható. A párta lekerekített élén ismét a virág-inda motívum fut körbe.

A harang származása nem teljesen tisztázott. Kiöntött felirat, évszám nincs rajta. A szám-és betűbeütővel készült felirata szerint, 1945-ben ajándékozták a Debreceni MÁV Műhely munkásai a Csapókerti Református templomnak. Feltételezhető, hogy a harang, a II. világháború idején, rekvirált harangként került az összegyűjtött rekvirált harangok közé a debreceni vasútállomásra, majd túlélve a hadi üzemekbe történő elszállítást, a háború végeztével gazdátlanul maradt. A megmaradt harangnak jármot és nyelvet készítettek és a csapókertieknek ajándékozták.

A harang érdekességszámba vehető, hiszen a füles - koronájából arra lehet következtetni, hogy a harang a 1870-es évek előtti.
A harang 4/2-es kiosztású füles - koronájának fülein, emberi arcok vannak kiformálva, melyek a XIX. században és az azelőtti időkben készült harangokra volt jellemző.

A kisharang "L"idomacélokból összeállított - egyedi - megtört vonalú járma szintén, gördülőcsapágyakon támaszkodik az "I" acél gerendázatra. A szerelt harangnyelve, egy csavart laposvasból és az arra felfűzött-csavarozott kovácsolt acéllencséből áll. Mindez, egy egyszerű lemezből készült kantárral kapcsolódik a harangba beleöntött függesztő-kengyelbe.
Valószínűsíthető, hogy mindkét harangfelszerelés a Debreceni MÁV Járműjavító Műhelyben készült 1945 áprilisában.

A harangok meghajtása - mára már ritkaságszámba menő - villanymotoros-lapátos dörzsmeghajtással történik, lekötött nyelvvel. A másik érdekesség, hogy a dörzslapátok húzókarjai a csapágyazás külső oldalán vannak felszerelve. A meghajtás hátránya az, hogy hangos, rázza a tartószerkezetet és az elkopott gumi-dörzskerekeket időnként cserélni kell.Nagyharang

Középharang

Kisharang

A kisharang leszakadt húzókaraMegtestesülés római katolikus plébániatemplom


Adatgyűjtés, fotók, videók: Henzsel Áron

3 harangja van:


Szent Gábor Főangyal harang (nagyharang)
710 kg-os, 112 cm alsó átmérőjű, F1 alaphangú. Öntötte Gombos Lajos Őrbottyánban 2000-ben.

Felirata egyik oldalán a paláston:
"ÜDVÖZLÉGY KEGYELEMMEL TELJES! AZ ÚR VELED VAN." LK.1,28
SZENT GÁBOR FŐANGYAL HARANG


Felirata másik oldalán a paláston:
E HARANGOT ÖNTETTE,
A DEBRECEN-NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYE,
A MEGTESTESÜLÉS KÉTEZREDIK,
JUBILEUMI SZENTÉVÉBEN.
GOMBOS LAJOS ŐRBOTTYÁNI HARANGÖNTŐVEL.
A.D.2000.


Szűz Mária harang
350 kg-os, 88 cm alsó átmérőjű, A1 alaphangú. Öntötte Gombos Lajos Őrbottyánban 2000-ben.

Felirata egyik oldalán a paláston:
"TÖRTÉNJÉK VELEM SZAVAID SZERINT" LK.1,38
SZŰZ MÁRIA HARANG


Felirata másik oldalán a paláston:
E HARANGOT ÖNTETTE,
A DEBRECEN-NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYE,
A MAGYAR KERESZTÉNYSÉG
EZREDIK ÉVFORDULÓJÁRA
GOMBOS LAJOS ŐRBOTTYÁNI HARANGÖNTŐVEL.
A.D.2000.


Szentlélek harang
110 kg-os, 61 cm alsó átmérőjű, Disz/Esz2 alaphangú. Öntötte Gombos Lajos Őrbottyánban 2000-ben.

Felirata egyik oldalán a paláston:
"A SZENTLÉLEK SZÁLL RÁD." LK.1,35
SZENTLÉLEK HARANG


Felirata másik oldalán a paláston:
E HARANGOT ÖNTETTE,
A DEBRECEN-NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYE,
A MILLENIUM ÉVÉBEN.
GOMBOS LAJOS ŐRBOTTYÁNI HARANGÖNTŐVEL.
A.D.2000.


Harangozási rend

Hétköznap:
12.00-12.02 Nagyharang
18.00-18.01 Nagy + Középharang

Vasárnap:
11.15-11.16 Nagy + Középharang
12.00-12.02 Nagyharang
19.30-19.31 Nagy + Középharang
Alsójózsai harangfotók:

A 140 kg-os harang


A 80 kg-os harang


A 25 kg-os harangAlsójózsai református templom

Adatgyűjtés és fényképek: Kárándi Sándor

3 harangja van:

A 140 kg-os "Laci" nevű harangot Walser Ferenc öntötte 1925-ben Budapesten. Felirata: AZ ALSÓJÓZSAI MŰKEDVELŐ IFJÚSÁG ÖNZETLEN FÁRADOZÁSÁNAK GYÜMÖLCSE E HARANG. HÍRDESSE EZ IDŐTLEN – IDŐKIG: "ÖSSZETARTÁSBAN AZ ERŐ" Van rajta egy névsor is : "Sándor Imre református tanító, Sándorné Barati Eszter református tanítónő, Szabó István, Szabóné Sarkadi Erzsébet, Szabó Ilonka, Kádár Juliska, Horváth Juliska, Nagy Antal, Nagy Imre, Érdi Béla, Juhász Imre, Horváth Imre, Kálmánchelyi László."

A 80 kg-os "Ilonka" nevű harangot is Walser Ferenc öntötte 1925-ben Budapesten. Felirata: AZ 1914-18 ÉVI VILÁGHÁBORÚBAN ELVITT HARANG HELYETT ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETETT AZ ALSÓJÓZSAI MŰKEDVELŐ IFJÚSÁG ÉS A HÍVEK ÖNKÉNTES ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL AZ ÚRNAK 1925. ESZTENDEJÉBEN KARLA ÖDÖN TISZTELETES ÚR LELKIPÁSZTORKODÁSA, BAGDÁCS JÁNOS GONDNOKSÁGA, HORVÁTH SÁNDOR FŐBÍRÓSÁGA IDEJÉBEN.

A 25 kg-os kisharangot Schaudt András készítette 1848-ban Pesten . Nem tudni pontosan, hogy mikor és honnan került ez a régi harang Alsójózsára, de valószínűleg az Esztárból vásárolt két harang egyike. A szintén Esztárból vett nagyobbik harangot az I. világháborúban elvitték.

Harangozási rend

Minden nap délben együtt szól a 140 kg-os "Laci" és a 80 kg-os "Ilonka".

Ha halottja van a városrésznek, vagy emlékharangozáskor a két nagyobbik harang szól.

Vasárnap istentiszteletre hívnak a harangok: 8.30-kor hívogat Laci és Ilonka , majd 9.00-kor ismét együtt szólnak.


A három harang együttA 150 kg-os harang


A 40 kg-os harang


A két harang

Felsőjózsai református templom

Adatgyűjtés és fényképek: Kárándi Sándor

2 harangja van:

A 150 kg-os harangot Walser Ferenc öntötte 1926-ban Budpesten. Felirata: "AZ 1918-AS ÉV NAGY VILÁGHÁBARÚBAN ELVITT HARANG HELYETT KÉSZÜLT A HÍVEK ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL AZ ÚRNAK 1926. ESZTENDEJÉBEN. ÖNTÖTTE WALSER FERENC, BUDAPEST"

A 40 kg-os műemlék harangot Ulrich Mátyás öntötte 1675-ben Eperjesen . Az egyházközség a harangot valószínűleg az esztári egyháztól vette 1897-ben, de nincs rá bizonyíték. Felirata: "FUDIT ME MATHI ULRIC IN EPPERIES 1675" A harang ma is kitűnő állapotban van, teljesen üzemképes és használják.

Harangozási rend:

Minden nap délben szól a 150 kg-os harang.

Ha halottja van az egyházközségnek, vagy emlékharangozást kérnek a hívek, akkor mindkét harang szól.

Vasárnap istentiszteletre hívnak a harangok: 10.00-kor hívogat a nagyharang , majd 10.30- kor együtt szól mindkettő.


Videók:

Református Nagytemplom harangjai:


Szent Anna Székesegyház harangja:


Verestemplom:


Árpád téri református templom:


Mester utcai református templom:
Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Ez alól kivételt képeznek az egyházak. Az egyházak (plébániák, gyülekezetek stb) az oldal bármely tartalmát (képeket, videókat, adatokat) külön kérés nélkül felhasználhatják. A képekből az alábbi e-mail címre érkező kérésre nagyobb felbontásúakat is tudok adni.

Webmester: Bajkó Ferenc  

E-mail: magyarharangok@gmail.com