Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek
     
         
 
   
       
 

 
         
         
       
         
         


A nagyharang


A nagy-és a kisharang


A nagy-és a középharang


A középharang

A kisharang


A nagy-és a középharang

A gyermekharang

A zombai harang képei:

     
         
 
   
       
 
 
         
         
         
         
         


A 360 kg-os harang:


A 147 kg-os harang:


A három harang együtt:
     
         
 
   
   

 
   
         
         
         
         
         


A 891 kg-os nagyharang


A 354 kg-os középharang


A 173 kg-os kisharangA Történelmi Emlékpark harangja:

Orosháza

Evangélikus templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

5 harangja van (4 a toronyban, 1 a templomban)

Nagyharang
940 kg-os, 118 cm alsó átmérőjű, e1 alaphangú, az Ecclesia Harangművek öntötte 1923-ban Budapesten F. W. Rincker német származású harangöntő vezetésével. Ennek a harangnak különleges története van. A II. világháborúban leszerelték a toronyból, hogy hadi nyersanyaggá váljon. A harangot 1944-ben elbúcsúztatták az orosházi evangélikusok. Nagytéténybe, a Hungária Vegyi- és Kohóművekbe vitték, ott gyűjtötték össze az ország több ezer, pusztulásra ítélt harangját. Beolvasztására nem került sor. 1945-ben Fürst Ervin lelkész Nagytétébe utazott, és ott a harangot sértetlenül meg is találta a szép, orosházi evangélikus nagyharangot a katolikusok középharangjával együtt. A harangot azonban nem kapták vissza, csak élelemért adták volna oda, 94 mázsa lisztet kértek érte, ekkor az orosházi katolikus és evangélikus egyház levelet írt a Honvédelmi Minisztériumnak, amelyben hivatkoznak arra az igéretre, miszerint a háború után a lefoglalt harangércnek megfelelő tömegű anyagot kapnak az elvitt harang pótlására. A harangot végülis a lelkész szállíttatta haza saját költségén. A szállítást Torda Molnár Sándor vaskereskedő végezte adományként. 1947. augusztus 24-én szólalt meg a hívek nagy örömére, ekkor történt meg újraszentelése. Nyelve azonban nem került meg, így új nyelvet készítettek neki.

Felirata egyik oldalán kehely díszítmény alatt:
HISZÜNK EGY ISTENBEN.
HISZÜNK EGY HAZÁBAN.
HISZÜNK EGY ISZTENI ÖRÖK IGAZSÁGBAN.
HISZÜNK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN.
ÁMEN!

Másik oldalán:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTÖTTÉK
AZ ÚRNAK 1923. ESZTENDEJÉBEN
AZ 1914-1918 ÉVIG TARTOTT VILÁGHÁBORÚBAN
ELVITT NAGY HARANG HELYETT
AZ OROSHÁZI ÁG. EV. EGYHÁZ HÍVEI
A 1923 D

Lejjebb:
HARANGMŰVEK ÖNTÖTT ENGEM BUDAPESTEN F. W. RINCKER ÁLTAL NO. 4605.

Pozdech-jármon függ, amely még az első világháborúban elrekvirált harang tartozéka. Sokáig nyelvfogóval működött, ezt a rendszert - az ország sok templomához hasonlóan - kiiktatták, helyette lekötött nyelvvel, húzómágnessel hajtják meg mind a négy harangot.

Az I. világháborúban elvitt nagyharang tömegét nem ismerjük, a torony egyetlen meglévő Pozdech-féle járma alapján valószínűsíthető, hogy ez az 1870-ben öntött harang, amelyet Hilzer Ignác öntött Bécsújhelyen és Pozdech János szerelt fel új modor szerint (tárcsás járom, alulütős rendszerű, megtört járom), ezen a jármon függ ma is a nagyharang.


Középharang
550 kg-os, 102 cm alsó átmérőjű, g1 hangú. Eberhard Henrik öntötte 1818-ban Pesten. A torony legrégebbi harangja. Szépségét az eredeti füles korona adja. Országszerte a legtöbb régi harang füles koronáját lefűrészelték, mivel az új, forgatható (ún. tárcsás) koronával látták biztosítottnak a harang jövőjét. A "tárcsásítás" szellemében ennek a harangnak az átalakítása nem történt meg. A füleken női fejek láthatóak, a harangpalást felső részén népies indás-leveles növényornamentika látható. Kétnyelvű (latin és magyar) felirata van, melyek a paláston és a pártázaton körbe futnak.

Felirata a palást tetején:
ECC. EVANG. OROSHAZIENSIS CURAVIT FUNDI PESTINI PER HENRICUM EBERHARD 1818.

Lejjebb, vonallal elválasztva:
SUB PASTORIBUS J. SZIMONIDES, J. SZIGETHY, INSPECTOR P- MARTON, JUDICE AND. PATAKI, LEGISLATTORE STEPH. HORVÁTH, CURATORE FRANC TÓTH

A palást legalján:
"ÖNTÖTTE AZ OROSHÁZI EV. EKLÉZSIA PESTI EBERHARD HENRIK ÁLTAL 1818."

Az alsó pártázaton:
PAPOK VOLTAK: SZIMONIDES J. ÉS SZIGETHY J., INSPECTOR MARTON P., BIRÓ PATAKI ANDRÁS, TÖRVÉNYBÍRÓ HORVÁTH ISTVÁN, CURATOR TÓTH FERENC.
Kisharang
304 kg-os, 82 cm alsó átmérőjű, h1 hangú. A nagyharanggal egy időben készült az elrekvirált 350 kg-os harang pótlásaként. Ecclesia Harangművek öntötte F. W. Rincker vezetésével1923-ban Budapesten. Az elrekvirált harangot 1882-ben Seltenhofer Frigyes és fiai soproni evangélikus harangöntő dinasztia öntötte.

Felirata egyik oldalán:
HIT, REMÉNY ÉS SZERETET HIRDETŐJÉÜL ÖNTÖTTÉK AZ ÚRNAK 1923-IK ESZTENDEJÉBEN AZ 1914-1918 ÉVIG TARTOTT VILÁGHÁBORÚBA ELVITT HARANG HELYETT, AZ OROSHÁZI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZ EGYES HÍVEI.
Másik oldalán:
A 1923 D HARANGMŰVEK ÖNTÖTT ENGEM BUDAPESTEN F. W. RINCKER ÁLTAL. NO. 4606


Gyermekharang
50 kg-os, 43 cm alsó átmérőjű, g2 hangú, Szlezák László öntötte Budapesten 1922-ben. Az evangélikus iskola tanárai, tanítói és növendékei adományozták. Mivel ez a kis harang előbb készült el, mint a nagyobbak, akkoriban Orosházán így köszönt sok gyerek a gyülekezet felnőttjeinek: "Van-e már nagyharang, mert kisharang már van."

ISTEND DICSŐSÉGÉRE
HORÉMUSZ PÁL LELKÉSZ, GÖMDÖS J., HOLECSKA GY. TANÁROK,
BROSZ J., BORCSICZKY K., CSOKA J., CSIZMADIA M., FABRICZKY P., JANKÓ B., MOLNÁR I., SASS Á., SASS F., STÖCZER FR., TÖTH L., ZATYKÓ A., ZSTYKÓ M. ÉS ZENELNKA I. TANÍTÓK VEZETÉSE ALATT
KÉSZÍTETTÉK ÉS AZ OROSHÁZI ÁG, HITV. EGYHÁZNAK AJÁNDÉKOZTÁK, HOGY MINT GYERMEK HANGJA HIRDESSE
ISTEN ÉS HAZA ÉS EGYHÁT IRÁNTI SZERTETÜNKET.

AZ OROSHÁZI ISKOLÁK EVANGÉLIKUS NÖVENDÉKEI AZ 1922/23. TANÁVBEN. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.


Zombai harang (a templomban)
75 kg-os, 50 cm alsó átmérőjű. Joseph Steinstock Öntötte Budán. (Felső pártázatán körbefutó felirat: GOS MICH IN OFEN IOSEPH STEINSTOCK.) A Zombáról érkezett evangélikusok hozták magukkal ezt az ősi kisharangot. Öntési éve pontosan nem ismert, annyi bizonyos, hogy 1730 és 1744 között kellett készülnie, mivel ezt a harangot 1744-ben hozták magukkal a betelepülők, a harangöntő pedig 1730-tól kezdve öntött saját nevén harangokat. Palástján bevésve: "CAMP ECCL OROS HAZA IN COM BEK A 1744". Ezt valószínűleg később vésték a harangba. A másik oldalán Krisztust láthatjuk megfeszítve, a kereszt alatt János és Mária. Ez a harang 1906-ban megrepedt, ekkor újat öntöttek helyette. Az új harang valószínűleg az I. világháború áldozatává vált, a régit pedig az állami polgári iskolában kialakított múzeumba vitték, ott volt kiállítva, majd a templomban az oltár előtt lett felállítva a zombai templom romjaiból épített, oszlopszerű emelvényen. Ma a gyermekharang helyettesíti a hangját.

(Forrás: Tóth Kálmán: Emlékezzünk harangjainkra)

Jézus Szíve római katolikus plébániatemplom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

3 harangja van

Szent János nagyharang:
518 kg-os, 98 cm alsó átmérőjű, g1 alaphangú, Szlezák László öntötte 1922-ben Budapesten.

Felirata:
SZENT JÁNOS TISZTELETÉRE
AZ OROSHÁZI RÓM. KATH. TEMPLOM RÉSZÉRE
1922
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ BUDAPESTEN

A másik oldalon egy igazi kuriózum látható: az adományozó arcképe, alatta felirat: "A LELKES ADOMÁNYOZÓ"

A nagyharang képei:


Jézus Szíve harang:
360 kg-os, 84 cm alsó átmérőjű, áisz1 alaphangú, Szlezák László öntötte 1922-ben Budapesten. Ezt a II. világháborúban elrekvirálták, de a háború elmúltával az evangélikus egyház lelkésze megtalálta azon a telepen, amelyen begyűjtötték a harangokat. Hazaszállították, s azóta szólítja a híveket a toronyból.

A Jézus Szíve dombormű körül az alábbi feliratot láthatjuk:
"JÉZUS SZÍVE,
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD"

Ez a harang egy korábbi harangnak a nyelvét örökölte.

Szent Antal lélekharang:
148 kg-os, 65 cm alsó átmérőjű, d2 alaphangú Szlezák László öntötte 1922-ben Budapesten.

Egyik oldalán Szent Antal kicsi, kör alakú képe alatt olvashatjuk:
MEGBOLDOGULT FIUNK TÁTZL TIBOR EMLÉKÉNEK
SZENT ANTAL TISZTELETÉRE ÖNTETTE
AZ OROSHÁZI RÓM. KATH. TEMPLOM RÉSZÉRE
TÁTZL ANTAL ÉS NEJE AZ 1922.ÉVBEN
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ BUDAPESTEN.

A harang különlegessége, hogy a felirattal átellenes oldalon az elhunyt fiú, Tátzl Antal arcképe látható.
Református templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

3 harangja van

Nagyharang:
891 kg-os, 115 cm alsó átmérőjű, e1 alaphangú. Szlezák Ráfael öntötte Rákospalotán 1949-ben. Palástján az adományozó, Vízi Sándor arcképe látható.

Felirata Vízi Sándor képe alatt:
ISTEN IRÁNTI HÁLÁADÁSSAL
EGYHÁZUNK IRÁNTI BUZGÓ SZERETETTEL
ADOMÁNYOZTÁK E HARANGOT
VÍZI SÁNDOR ÉS NEJE HEGEDŰS ZSUZSÁNNA
1949-BEN
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN

Másik oldalán az igei felirat két igehelyről:
JÖJJETEK MINDNYÁJAN,
AKIK MEGFÁRADTATOK ÉS MEGTERHELTETTETEK,
MEGNYUGSZIK RATATOK
A DICSŐSÉGNEK
ÉS AZ ISTENNEK LELKE.
MÁTÉ 11,28 I. PÉTER 4,14Középharang:
354 kg-os, a1 alaphangú, 85 cm alsó átmérőjű. Szlezák László öntötte Budapesten 1929-ben.

Ezt is Vízi Sándor adományozta, és ezen is megszemlélhetjük az adományozó arcképét. A kép két oldalán: "A LELKES ADOMÁNYOZÓ"

Alatta a felirat:
E HARANGOT ADOMÁNYOZTÁK A SZINTÉN ÁLTALUK ÖNTETETT
AZ 1917-BEN ELREKVIRÁLT HARANG PÓTLÁSÁRA
VÍZI SÁNDOR ÉS NEJE HEGEDŰS ZSUZSÁNNA. OROSHÁZA 1929.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE, BUDAPESTEN

Másik oldalán kehely látható búzakalász koszorúban, alatta:
MAGASZTALJÁTOK AZ URAT,
HÍVJÁTOK SEGÍTSÉGÜL AZ Ő NEVÉT,
HIRDESSÉTEK A NÉPEK KÖZÖTT AZ Ő CSELEKEDETEIT
CV. ZSOLT
Vállán körbefutó díszítés: szív formákban kagylók sorakoznak.Kisharang
173 kg-os, 70 cm alsó átmérőjű, Szlezák László öntötte Budapesten 1929-ben.

Kép: kehely búzakalászok között.

Felirata:
"DICSŐSÉG A MAGASSÁGOS MENNYEKBEN AZ ISTENNEK
ÉS A FÖLDÖN BÉKESSÉG ÉS AZ EMBEREKHEZ JÓ AKARAT"
LUKÁCS II. 14.

Mindhárom harang öntöttvas Pozdech-jármon függ. Lekötött nyelvvel, húzómágnes segítségével szólalnak meg.


Szentetornyai evangélikus templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

2 harangja van

Nagyharang
108 kg-os, 58 cm alsó átmérőjű, az Ecclesia Harangművek öntötte F.W. Rincker vezetésével Budapesten 1926-ban Árvai György albíró adományából.

Egyik oldalán Luther-rózsa alatt felirat:
KÉSZÜLT ÁRVAI GYÖRGY KÖZSÉGI ALBÍRÓ
BUZGÓ EGYHÁZTAG ÉS PRESBYTER ADOMÁNYOZÁSÁBÓL
1926. MÁRCIUS HAVÁBAN
1914-1918-IKI VILÁGHÁBORÚBAN ELVITT HARANG PÓTLÁSAKÉNT

Másik oldalán felirat:
CSENGŐ HANGOMMAL BUZDÍTOK MINDENKIT
HASONLÓ ÁLDOZATKÉSZSÉGRE, HITBUZGÓSÁGRA
EGYHÁZ ÉS HAZASZERETETRE

Alatta a harangöntöde emblémája:
5598
HARANGMŰVEK RT
ÖNTÖTT ENGEM F. W. RINCKER ÁLTAL
BUDAPESTENKisharang
56 kg-os, 47 cm alsó átmérőjű, Schaudt András és Sándor öntötték 1863-ban Pesten. Füles koronájú, és eredeti, egyenes fajármon függ.

A harangot igen gazdag növényornamentika jellemzi.

Felirata a paláston:
SZ: SZ: TORNYAI EVANG. HIVEK 1863.

Alsó pártázaton:
ÖNTÖTTE SCHAUDT ANDRÁS ÉS FIA SÁNDOR PESTEN 1863.

Mindkét harang lekötött nyelvvel, húzómágnessel szólal meg.A harangok története
Első harangjukat 1855-ben öntötték, amely mellé 1863-ban megöntötték a jelenlegi kisharangot. A két harang eleinte faharanglábon állt, majd 1870-ben téglaoszlopra helyezték el a Mátyás király és a Hunyadi utca sarkán. 1896-ban 10 méter magas fatornyot emeltek. 1929-ben készült el az új templomtorony, ebben nyerte el mai helyét a két harang, a nagyharang azonban már újjáöntött formában, hiszen az eredetit az I. világháborúban elrekvirálták.

Rákóczitelepi evangélikus templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van

40 kg-os, 38 cm alsó átmérőjű, ismeretlen mester öntötte 1877-ben, díszítése, tipográfiája alapján id. Walser Ferencnek tulajdonítható.

A palást felirata:
ÖNTÖTTÉK A GYOPÁRHALMI
EV. HIVEK
NÉMEHT MIHÁLY
GONDNOKSÁGÁBAN
1877.Szentetornya, Szent László római katolikus templom

2 harangja van

Nagyharang
250 kg-os, 75 cm alsó átmérőjű, Walser Ferenc öntötte Budapesten 1930-ban.

Kisharang
120 kg-os, 60 cm alsó átmérőjű, Szlezák László öntötte Budapesten 1933-ban.


Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/S/Szentetornya.htmlTörténelmi emlékpark

Rendkívül ritka jelenség, hogy egy harangról tökéletes másolat készüljön. 1994-ben készült el a templom mögötti téren Szervátiusz Tibor alkotása, a Történelmi emlékpark. Az elgondolkodtató alkotás a város és a magyarság történetének szimbólumait ragadja ki. A kompozíció egyik fő eleme a két oszlop közötti, szinte zuhanó hatást keltő harang, amely a zombai harang tökéletes mása, még a repedés helye és alakja is teljesen megegyezik az eredetivel.

Vasárnapi harangozási rend Orosházán

5.00 - 5.03 Katolikus t., Szent János harang (518 kg) - reggeli harangszó
8.55 - 9.00 Evangélikus t., Nagyharang (940 kg) - lépegető
9.00 - 9.05 Református t., Középharang (354 kg) - hívogatás
9.31 - 9.33 Katolikus t., Jézus Szíve harang (360 kg) - hívogtás
9.30 - 9.35 Református t., Nagy- és középharang (891+354 kg) - hívogatás
9.50 - 10.00 Református t., összes harang (891+354+173 kg) - lépegető
9.55 - 10.01 Evangélikus t., összes harang (940+550+304+50 kg) - lépegető
10.01 - 10.05 Katolikus t., összes harang (518+360+147 kg) - beharangozás
11.59 - 12.04 Református t., összes harang (891+354+173 kg) - déli harang
12.00 - 12.05 Katolikus t., összes harang (518+360+147 kg) - déli harangszó
12.01 - 12.05 Evangélikus t., Nagyharang (940 kg) - déli harangszó
16.55 - 17.00 Evangélikus t., összes harang (940+550+304+50 kg) - lépegető
19.01 - 19.04 Katolikus t., Szent János harang (518 kg) - esti harangszó
19.04 - 19.05 Katolikus t., Szent Antal lélekharang (147 kg) - lélekharang

Videók


Orosháza, evangélikus templom harangjai - vasárnapi összehúzás:


Orosháza, evangélikus templom nagyharang:


Orosháza, római katolikus plébániatemplom - vasárnapi déli harangszó:
Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Ez alól kivételt képeznek az egyházak. Az egyházak (plébániák, gyülekezetek stb) az oldal bármely tartalmát (képeket, videókat, adatokat) külön kérés nélkül felhasználhatják. A képekből az alábbi e-mail címre érkező kérésre nagyobb felbontásúakat is tudok adni.

Webmester: Bajkó Ferenc  

E-mail: magyarharangok@gmail.com